Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportoweKierunki działania Ogniska TKKF Dzikusy

Głównym zadaniem naszego Towarzystwa jest upowszechnianie różnych form kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez organizację przedsięwzięć w ramach:
 • sportu dzieci i młodzieży,
 • aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • sportu "wieku złotej jesieni"
 • integracji poprzez sport.
Oferta nasza powinna być nieustannie wzbogacana. Kontynuować należy organizację między innymi ogólnopolskich akcji i kampanii promujących aktywność ruchową: Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, "Miesiąc dla zdrowia", "Polska biega" i "Nadwaga wrogiem sprawności fizycznej i zdrowia".

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

Sport kształtuje prawidłowy rozwój młodzieży, rozwija ich zainteresowania i sprawność fizyczną, wyrabia nawyki prozdrowotne, jest alternatywą dla zachowań patologicznych. Należy więc stwarzać warunki i zachęcać dzieci i młodzież do sportowej aktywności.

Cel ten można osiągnąć organizując:
 • pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z niedostatkami koordynacji ruchowej,
 • obozy, kolonie i zimowiska dla młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dzieci z rodzin ubogich,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
 • gry i zabawy sportowe oraz aktywne formy turystyki.
Przygotować należy ciekawe propozycje do realizacji na przyszkolnych obiektach sportowych oraz udzielać wszechstronnej pomocy organizacyjnej i merytorycznej Uczniowskim Klubom Sportowym.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Działania w tym zakresie związane są z promocją aktywności ruchowej jako ważnego elementu zdrowego stylu życia.

Zalecamy:
 • inicjowanie akcji i przedsięwzięć zachęcających do stałej troski o zdrowie,
 • propagowanie różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo,
 • organizowanie obozów profilaktyczno-usprawniających,
 • popularyzowanie zapomnianych sportów i gier tradycyjnych.
W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży powinniśmy zintensyfikować działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Kontynuowane należy organizację imprez firmowanych przez TAFISA: Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz Światowego Dnia Marszu.
Szczególną uwagę powinniśmy skierować na realizację przedsięwzięć, w których będą brały udział całe rodziny.

Należą do nich:
 • zajęcia sportowe umożliwiające wspólne uprawianie gier zespołowych oraz ćwiczeń sprawnościowo-siłowych,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny i zabawy tworzące klimat do przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców,
 • turystyka rodzinna (udział w wycieczkach, rajdach pieszych, konnych i rowerowych oraz spływach kajakowych i rejsach żeglarskich),
 • rodzinne wczasy rekreacyjno-sportowe, których celem będzie promowanie aktywnego wypoczynku.
Za ważne zadanie uznać należy organizację całorocznych zajęć w ramach programów "Bieg po zdrowie" i "Nadwaga wrogiem sprawności fizycznej".

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

Integracja osób sprawnych i sprawnych inaczej poprzez sport, rekreację i turystykę powinna być ważnym kierunkiem naszej działalności.

Należy więc organizować:
 • integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne,
 • zespoły i sekcje ćwiczebne w wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności),
 • obozy rehabilitacyjno-sportowe,
 • turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.
Realizacja tych zadań wymaga współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.